Cyllid & Thollau EM

Pa fathau o fusnes sy'n gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'r mathau canlynol o fusnesu yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn i gofrestru gyda Cyllid a Thollau EM (CThEM) ar gyfer y trethi a ddangosir: Help gyda: Trethi a Gynorthwyir

Hunanasesiad a TWE

  • Hunangyflogedig/unig fasnachwyr
  • Partner enwebedig o bartneriaeth busnes hunangyflogedig (ceir gwybodaeth ynghylch cofrestru partneriaid eraill ar y dudalen nesaf)

Treth Gorfforaeth a TWE

  • Cwmnïau cyfyngedig (bydd angen arnoch Rif Cofrestru Tŷ'r Cwmnïau a Chyfeirnod Unigryw y Trethdalwr oddi wrth CThEM)

TAW

  • Unig berchnogion
  • Cyrff corfforedig (ee Cwmnïau Cyfyngedig)
  • Cyrff anghorfforedig (ee clybiau a chymdeithasau)
  • Partneriaethau, gan gynnwys Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig, partneriaethau cyfyngedig, partneriaethau Albanaidd a phartneriaethau cyfyngedig Albanaidd
  • Ymddiriedolaethau
  • Awdurdodau Lleol

Mae yna rhai mathau o fusnesau na all ddefnyddio'r gwasanaeth hwn a bydd rhaid iddynt gofrestru drwy ddull arall. I fynd yn eich blaen ac er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y mathau hynny o fusnesau, cliciwch y botwm 'Nesaf' isod.